Особливості особистісної ідентичності користувачів Інтернету як чинник Інтернет-адикції / Х.І. Турецька // 36ірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.Костюка. – Кам’янець-Подільський. – 2010. – Вип. 10.– С. 750-762.

У статті проаналізовано результати емпіричного дослідження особливостей особистісної ідентичності користувачів Інтернету та виявлено специфіку особистісної ідентичності як чинника схильності до Інтернет-залежності. Також наведені характеристики когнітивного, афективного, часового, міжособистісного, діяльнісного та ціннісного аспекту особистісної ідентичності схильних до Інтернет-залежності осіб.

Ключові слова: Інтернет-залежність, особистісна ідентичність, дифузія ідентичності.

В статье проанализированы результаты эмпирического исследования особенностей личностной идентичности пользователей Интернета и выявлена специфика личностной идентичности как фактора предрасположенности к Интернет-зависимости. Также приведены характеристики когнитивного, аффективного, часового, межличностного, деятельностного и ценностного аспекта личностной идентичности склонных к Интернет-зависимости.

Ключевые слова: Интернет-зависимость, личностная идентичность, диффузия идентичности.

V statʹe proanalizirovany rezulʹtaty empiricheskogo issledovaniya osobennostyeĭ lichnostnoĭ identichnosti polʹzovatelyeĭ Interneta i vyyavlena spetsifika lichnostnoĭ identichnosti kak faktora predraspolozhennosti k Internet-zavisimosti. Takzhe privedeny harakteristiki kognitivnogo, affektivnogo, chasovogo, mezhdu lichnostnogo, dyeyatelʹnostnogo i tsennostnogo aspekta lichnostnoĭ identichnosti sklonnyh k Internet-zavisimosti chelovek. Klyuchevye slova: Internet-zavisimostʹ, lichnostnaya identichnostʹ, diffuziya identichnosti.

Унікальність Інтернету як нової реальності полягає в тому, що, завдяки заданим у ній умовам, вона надає особистості практично безмежні можливості для самовираження та самовизначення. Адже, у віртуальному середовищі, завдяки анонімності та фізичній непредставленості користувачів, відсутні жорсткі рамки категоризації за віком, статтю, соціальним становищем, національністю. Проте, така ситуація повної невизначеності, розмитості виступає фруструючою для особи, а отже, проблема особистісної ідентичності, питання “Хто Я?” постає перед нею з новою силою. В результаті, можна стверджувати, що Інтернет – не тільки інформаційне, а і “самоідентифікаційне” середовище. При чому, імовірно, саме можливість створювати віртуальну ідентичність, котра компенсує дифузність, неінтегрованість ідентичності реальної, виступає одним із визначальних чинників Інтернет-залежності.

Тому метою даного дослідження є здійснити емпіричне дослідження особливостей особистісної ідентичності користувачів Інтернету, схильних до Інтернет-залежності.

На основі виділених в результаті теоретичного аналізу [3] критеріїв особистісної ідентичності були підібрані методики для її емпіричного дослідження.

 Таблиця 1

Методики дослідження особистісної ідентичності

Критерій Характеристики Методики та шкали
когнітивний критерій чітка, інтегрована система уявлень людини про саму себе, здатність до рефлексії свого «Я». Шкала ясності Я-концепціїШкала саморозуміння (опитувальник самоставлення)Методика особистісного диференціалу
афективний критерій переживання власного Я, як стрижня, що інтегрує і організовує особистість, самоприйняття, самоповага, адекватна самооцінка Тест–опитувальник самоставлення СтолінаШкала внутрішньої конфліктності (МДС)
часовий критерій інтеграція Я-концепції в часі, переживання цілісності свого Я у часовому континуумі минулого, теперішнього та майбутнього Шкала орієнтації в часі (САМОАЛ)
міжособистісний критерій здатність до встановлення емпатичних, неексплуатуючих міжособистісних стосунків, інтимності Методика діагностики рівня емпатичних здібностей В. В. БойкоШкали уявлення про сприйняття себе іншими та очікування позитивного ставлення інших (опитувальник самоставлення)
діяльнісний критерій наявність професійного самовизначення, здатність до ефективної діяльності ТЕСТ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ (СЖО)
ціннісний критерій встановлена система цінностей та авторитетів

Також виділені симптомів Інтернет-залежності та підібрані методики для її діагностики.

Таблиця 2.

Методики дослідження схильності до Інтернет-залежності

Симптоми Характеристика Методики та шкали
поведінкові симптоми потреба проводити в Інтернет все більше часу, фізичні, соціальні, професійні, психологічних проблеми, внаслідок Інтернет-активності;невдалі спроби контролювати Інтернет-активність та “синдрому відміни” Опитувальник Інтернет-залежності К.Янґ
когнітивні симптоми дисфункційні переконання в тому, що цінність власної особистості, комфортне самопочуття та встановлення міжособистісних стосунків можливе виключно в Інтернеті Опитувальник настановлень стосовно Інтернету
афективні симптоми тривога, депресія, роздратування, що виникає при вимушеному обмеженні Інтернет-активності, Інтернет використовується з метою редукції негативних переживань Опитувальник настановлень стосовно Інтернету

 

У дослідженні взяло участь 606 осіб, із них – 274 чоловіки та 332 жінки. Середній вік досліджуваних склав 22,1 роки.

Таблиця 3.

Віковий та статевий склад групи досліджуваних

Вікова група Кількість досліджуваних Частка загальної групи, % Чоловіки Частка даної вікової групи, % Жінки Частка даної вікової групи, %
13-15 15 2,47 10 66,67 5 33,33
16-21 369 60,89 146 39,567 223 60,433
22-25 94 15,51 46 48,94 48 51,06
26-40 112 18,48 64 57,14 48 42,86
41-55 16 2,64 8 50 8 50
606 274 45,21 332 54,79

 

З метою найбільш оптимального розбиття на підгрупи загальної групи досліджуваних використано метод К-середніх, що утворює задану кількість кластерів, котрі розміщені на максимальних відстанях один від одного, шляхом мінімізації відмінностей усередині кластерів та максимізації відмінностей між кластерами.

В ході кластерного аналізу було виділено 3 кластери (у першому – 252, у другому – 221 та у третьому – 131 особа):

У перший кластер увійшли результати досліджуваних, котрі характеризуються середнім рівнем вираженості симптомів Інтернет-залежності та середніми показниками за критеріями особистісної ідентичності.

У другий кластер увійшли результати досліджуваних із найнижчим показниками за Інтеренет-залежністю та  найвищими за ознаками інтегрованості особистісної ідентичності – даний кластер отримав назву «несхильність до Інтернет-залежності на базі інтегрованої ідентичності».

Третій кластер характеризується найвищими показниками за симптомами Інтернет-залежності та найнижчим рівнем інтеграції особистісної ідентичності – та отримав назву «схильність до Інтернет-залежності на базі дифузної ідентичності».

Також було проаналізовано статистично значимі відмінності між даними кластерів за допомогою Т-критерію Стюдента:

Відмінностей за віком та статтю між представниками трьох кластерів не виявлено, проте наявна тенденція до зниження віку досліджуваних у кластері «схильність до Інтернет-залежності на базі дифузної ідентичності»

Тобто, можна стверджувати що стать респондентів не впливає на імовірність розвитку симптомів Інтернет-залежності, в той час як із зниженням віку досліджуваних інтегрованість особистісної ідентичності зменшується, а імовірність симптомів Інтернет-залежносі посилюється, можна говорити лише про тенденцію, із низьким статистичним рівнем достовірності.

Виявлено статистично-значимі відмінності за поведінковими та когнітивними та афективними симптомами Інтернет-залежності.

Таблиця 4.

Відмінності між кластерами за проявами Інтернет-залежності

1 2 t-value p 1 3 t-value p 3 2 t-value p
Інтернет-залежність 36,63 28,40 13,25 0,00 36,63 47,50 -11,44 0,00 47,50 28,40 20,28 0,00
Соціальний комфорт 33,63 21,20 18,11 0,00 33,63 49,16 -13,90 0,00 49,16 21,20 27,02 0,00
Депресії/самотності 19,04 11,32 18,13 0,00 19,04 26,18 -12,83 0,00 26,18 11,32 27,54 0,00
Знижений самоконтроль 28,01 18,07 18,65 0,00 28,01 39,17 -14,00 0,00 39,17 18,07 28,97 0,00
Відволікання 29,43 18,48 17,86 0,00 29,43 37,31 -9,38 0,00 37,31 18,48 24,58 0,00
PIU 110,10 69,06 32,99 0,00 110,10 151,83 -21,68 0,00 151,83 69,06 41,30 0,00

 

Рис. 1. Вираженість Інтернет-залежності та настановлень щодо Інтернету у виділених кластерах

Тобто, результати порівняльного аналізу підтверджують відмінність у рівні Інтернет-залежності між представниками трьох кластерів на високому рівні значимості. Представникам третього кластеру притаманний найвищий рівень поведінкових симптомів Інтернет-залежності, вони схильні використовувати Інтернет з метою відволікання від інтрапсихічних та  зовнішніх конфліктів, переживати самотність та депресію поза Інтернетом, та соціальний комфорт в Мережі, також, вони в меншій мірі можуть контролювати власну Інтернет-активність.

За критеріями особистісної ідентичності виявлені відмінності за когнітивною складовою:

Таблиця 5.

Відмінності між кластерами за когнітивною складовою

особистісної ідентичності

1 2 t-value p 1 3 t-value p 3 2 t-value p
Ясність Я-концепції 39,08 44,48 -6,80 0,00 39,08 33,67 5,88 0,00 33,67 44,48 -11,68 0,00
Розуміння себе 2,90 3,25 -2,74 0,01 2,90 2,36 3,68 0,00 2,36 3,25 -5,56 0,00

Рис. 2. Особливості когнітивного компоненту особистісної ідентичності у виділених кластерах

Отже, статистично підтверджена тенденція до інтеграції Я-концепції та підвищення саморозуміння від найнижчого рівня у кластері «схильність до Інтернет-залежності на базі дифузної ідентичності» до найвищого у кластері «несхильність до Інтернет-залежності на базі інтегрованої ідентичності». Найнижчим рівнем ясності Я-концепції характеризуються особи у кластері «схильність до Інтернет-залежності на базі дифузної ідентичності». Їх система уявлень про себе найменш чітка та інтегрована, недостатнє розуміння того, що відбувається у їх власному внутрішньому світі, суттєва різниця між власним Я-образом і сприйняттям іншими людьми


Таблиця 6.

Відмінності між кластерами за часовим критерієм

особистісної ідентичності

1 2 t-value p 1 3 t-value p 3 2 t-value p
Орієнтація в часі 6,17 6,71 -3,32 0,00 6,17 4,93 6,56 0,00 4,93 6,71 -9,24 0,00

Рис. 3. Особливості часового компоненту особистісної ідентичності у виділених кластерах

Отже, найнижчий рівень інтегрованості особистісної ідентичності в часі притаманний третьому кластеру «схильність до Інтернет-залежності на базі дифузної ідентичності». Такі особи у найменшій мірі схильні переживати цілісність власного Я у часовому континуумі минулого, теперішнього та майбутнього.

Таблиця 7.

Відмінності між кластерами за афекивним критерієм

особистісної ідентичності

1 2 t-value p 1 3 t-value p 3 2 t-value p
Впевненість у собі 5,49 6,00 -3,29 0,00 5,49 3,73 9,20 0,00 3,73 6,00 -12,23 0,00
Схвалення себе 5,21 5,40 -1,47 0,14 5,21 4,11 6,52 0,00 4,11 5,40 -7,98 0,00
Керування своїм життям 3,94 4,40 -3,99 0,00 3,94 3,52 3,12 0,00 3,52 4,40 -6,59 0,00
Інтерес до себе 5,56 5,82 -2,17 0,03 5,56 4,43 6,83 0,00 4,43 5,82 -8,37 0,00
Звинувачення себе 4,28 4,11 1,14 0,25 4,28 4,51 -1,38 0,17 4,51 4,11 2,40 0,02
Внутрішня конфліктність 6,06 4,39 4,87 0,00 6,06 8,90 -6,97 0,00 8,90 4,39 11,45 0,00
САМОПОВАГА 8,69 10,02 -5,04 0,00 8,69 6,28 7,75 0,00 6,28 10,02 -12,07 0,00
АУТОСИМПАТІЯ 9,16 9,43 -0,95 0,34 9,16 7,11 5,93 0,00 7,11 9,43 -6,86 0,00
САМОІНТЕРЕС 6,37 6,38 -0,09 0,93 6,37 5,36 6,20 0,00 5,36 6,38 -6,15 0,00
ЗАГАЛЬНА САМООЦІНКА 17,33 18,65 -3,57 0,00 17,33 12,98 9,16 0,00 12,98 18,65 -12,03 0,00

 

 

Рис. 4. Особливості афективного компоненту особистісної ідентичності у виділених кластерах

Виявлено відмінності за усіма складовими афективного критерію особистісної ідентичності між  другим та третім кластером. Тобто, особам, що ввійшли у кластер «схильність до Інтернет-залежності на базі дифузної ідентичності» у найменшій мірі притаманна впевненість у власних силах, самоповага, аутосимпатія та самоінтерес; та у найбільшій мірі – переживання внутрішньої конфліктності та схильність до самозвинувачення.

Таблиця 8.

Відмінності між кластерами за міжособистісним критерієм

особистісної ідентичності

1 2 t-value p 1 3 t-value p 3 2 t-value p
Уявлення про сприйняття себе іншими 6,24 6,34 -0,83 0,41 6,24 5,48 4,65 0,00 5,48 6,34 -5,11 0,00
ОЧІКУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ІНШИХ 9,90 10,38 -2,84 0,00 9,90 8,41 6,63 0,00 8,41 10,38 -8,32 0,00
Раціональний канал емпатії 3,33 3,19 1,14 0,25 3,33 3,05 2,04 0,04 3,05 3,19 -1,03 0,30
Емоційний канал емпатії 3,40 3,13 1,88 0,06 3,40 3,10 1,80 0,07 3,10 3,13 -0,17 0,87
Інтуїтивний канал емпатії 2,98 2,86 0,75 0,45 2,98 2,98 0,04 0,97 2,98 2,86 0,61 0,54
Установки, що сприяють емпатії 3,13 2,96 1,46 0,14 3,13 2,67 3,55 0,00 2,67 2,96 -2,26 0,02
Проникаюча здатність до емпатії 2,75 2,93 -1,50 0,13 2,75 2,48 2,01 0,04 2,48 2,93 -3,16 0,00
Ідентифікація в емпатії 3,12 2,85 1,91 0,06 3,12 2,84 1,73 0,08 2,84 2,85 -0,06 0,95
Рівень емпатії 18,71 17,93 1,69 0,09 18,71 17,11 2,99 0,00 17,11 17,93 -1,54 0,12

Рис. 5. Особливості міжособистісного компоненту особистісної ідентичності у виділених кластерах

Отже, в найбільшій мірі схильні очікувати позитивного ставлення у міжособистісних стосунках представники другого кластеру – «несхильність до Інтернет-залежності на базі інтегрованої ідентичності», відповідно, найнижчий рівень позитивних очікувань у третього кластеру «схильність до Інтернет-залежності на базі дифузної ідентичності», вони не почувають достатньої впевненості у тому, що здатні викликати у інших симпатію, позитивне ставлення, що може породжувати труднощі у спілкуванні, певну настороженість у взаєминах з іншими людьми.

 

Щодо рівня емпатії, тут виявлена цікава закономірність – найнижчий рівень за усіма каналами емпатії, окрім інтуїтивного, виявлений у представників кластера «схильність до Інтернет-залежності на базі дифузної ідентичності». Проте, найвищі показники за рівнем емпатії, окрім проникаючої здатності до емпатії, притаманні першому кластеру, який характеризується середніми показниками за Інтернет-залежністю та інтегрованістю ідентичності.

Таблиця 9.

Відмінності між кластерами за ціннісним та діяльнісним критеріями

особистісної ідентичності

1 2 t-value p 1 3 t-value p 3 2 t-value p
Цілі в житті 29,91 31,45 -2,70 0,01 29,91 22,51 10,57 0,00 22,51 31,45 -12,41 0,00
Процес життя 28,19 29,40 -2,72 0,01 28,19 22,62 9,93 0,00 22,62 29,40 -12,02 0,00
Результат життя 24,22 25,96 -4,08 0,00 24,22 18,69 10,13 0,00 18,69 25,96 -12,85 0,00
Локус контролю –Я 19,85 21,36 -4,28 0,00 19,85 15,14 10,75 0,00 15,14 21,36 -14,04 0,00
Локус контролю –життя 29,20 30,08 -2,14 0,03 29,20 25,40 7,74 0,00 25,40 30,08 -8,87 0,00
Осмисленість життя 131,37 138,25 -3,91 0,00 131,37 104,36 12,17 0,00 104,36 138,25 -14,44 0,00

Рис. 6. Особливості діяльнісного та ціннісного компонентів особистісної ідентичності у виділених кластерах

Виявлено суттєве зниження рівня осмисленості життя у кластері «схильність до Інтернет-залежності на базі дифузної ідентичності». Їм у найбільшій мірі, у порівнянні із іншими кластерами, притаманно жити сьогоднішнім або вчорашнім днем, не задумуючись про майбутнє та не визначившись із цілями у житті. При чому, вони схильні почуваєте незадоволеність своїм теперішнім , не вірять, що в змозі контролювати події власного життя, вважаючи, що події в житті є справою випадку.

Отже, результати даного дослідження показали, що особистісній ідентичності користувачі Інтернету, котрі схильні до Інтернет-залежності, у найбільшій мірі притаманні ознаки  сплутаності, неінтегрованості. При чому, можна стверджувати, що саме дифузність особистісної ідентичності виступає, у даному випадку, одним із чинників схильності до Інтернет-залежності.

Список використаних джерел:

1.Андреев А.С. , Анцыборов А.В. Интернет-адикция как форма зависимого поведения [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://www.narcom.ru/cabinet/online.html

2.Бурова В.А. Социально-психологические аспекты Інтернет-зависимости  [Електронний ресурс] // Режим доступу:   http://user.lvs.ru/vita

3.Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ./ Общ. ред. и предисл. Толстых А. В. – М.: Издательская группа “Прогресс”, 1996. – 344с.

4.Davis, R.A. Internet Addiction: Is it real? [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.victoriapoint.com/Addiction%20or%20not.htm

5.Goldberg I. Internet Addictive Disorder [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://www.psycom.net/iadcriteria.html

6.Greenfield D. N. Virtual Addiction: Sometimes New Technology Can Create New Problems [Електронний ресурс] // Режим доступу:  www.virtual-addiction.com/pdf/nature_internet_addiction.pdf

7.Griffiths M. Internet addiction: does it really exist? // Gackenbach G. (ed.). Psychology and the Internet: Intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications. San Diego, CA: Academic Press, pp. 61-75.

8.Grohol J. Unprofessional practices: On Internet addiction disorder [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://psychcentral.com/new2.htm

9.Orzack M.H. Computer Addiction Services [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.computeraddiction.com/

  1. Young K.S. Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, And Treatment [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.netaddiction.com/articles/symptoms.htm
  2. Young K.S. What Makes the Internet Addictive: Potential Explanations for Pathological Internet Use [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.netaddiction.com/articles/habitforming.htm
  3. Young K.S., Rodgers R. C. [Електронний ресурс] // Режим доступу: Internet Addiction: Personality Traits Associated with Its Development http://www.netaddiction.com/articles/personality_correlates.htm